Innspill til ny kulturmelding

 

Nøkkelen til relevante, demokratiske og levende byrom for fremtiden

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. I den forbindelse inviterte Kulturetaten i Oslo til et regionalt innspillsmøte mandag 8. Januar 2017. Kristine Wessel fra Kulturbyrået Mesén var tilstede og la frem våre innspill for hva vi ønsker at norsk kulturliv skal være om 20 år, og hva vi ønsker for kulturbyen Oslo i dette perspektivet. 

Kulturbyrået Mesén arbeider med kuratering, produksjon og formidling av kunst og kultur i offentlige rom. Vi er en privat bedrift med 4 ansatte, og våre inntekter kommer både i form av prosjektstøtte fra det offentlige og det private, og i form av oppdrag. Vi startet opp i 1999, og har nesten 20 års erfaring som en fri aktør i kunstfeltet i Oslo og Norge. Det er på bakgrunn av dette vi nå gir våre innspill til hva vi ønsker at norsk kulturliv skal være om 20 år.

kristine wessel innspill kulturmelding.JPG

Vi vil skissere 3 viktige punkter for dette:

1: KUNST UT TIL FOLKET OG TILGJENGELIG FOR FOLK FLEST

Det å utvikle, legge til rette for og dyrke kunstnerisk og kulturell aktivitet i våre felles rom mener vi er nøkkelen til relevant kulturpolitikk frem mot 2038, både nasjonalt og for Oslo.  

Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet skrev i kronikken De store kulturspørsmålene i 2018:

Vi vil derfor ha mer kunst i fleisen på folk, at kunsten får prege offentlige rom, at den er i hverdagen der vi ferdes (...).

Vi tror at kunst i offentlige rom vil være enda viktigere i fremtiden enn det er i dag. Vi tror at folk vil bruke offentlige rom i enda større grad, for eksempel i nye former for arbeidskollektiver og sambruk, og det vil derfor bli en større dynamikk i det vi kaller offentlige rom. Her vil vi at kunst og kultur skal spille en enda større rolle og bidra til kreativ tenkning, demokratiske samtaler, være med på å skape et rom for refleksjon og sosial og kulturell utvikling. Vi ønsker at kunsten gjøres tilgjengelig der folk ferdes, for en kortere eller lengre periode.
 

2: SATS PÅ DET UAVHENGIGE, KREATIVE PRODUSENTLEDDET

Vi mener at et kreativt produsentledd er avgjørende for å håndtere utprøving, produksjon og formidling av kunst og kultur i offentlige rom - utenfor rammene som eksisterer i institusjonene og de etablerte kunst-arenaene. Et uavhengig produsentledd vil også være lettere på foten enn de store institusjonene og kan operere i et mellomsjikt og samarbeid mellom store institusjoner og mindre initiativ, noe vi tror vil være viktig i fremtiden. 

For at dette skal kunne skje må det profesjonelle rammeverket for de som skal fungere “i mellom” og “utenfor” satses på og gis gode rammer. De uavhengige og mindre initiativene må være like berettiget og ha like stor mulighet til å få støtte som de etablerte institusjonene. De store, og viktige, institusjonene tar en vesentlig del av både Oslos og nasjonale kulturbudsjetter, og det er veldig lite rom for å utvikle og dyrke mindre initiativ. 

Selv søker vi for eksempel driftstøtte fra Kulturrådet hvert år - uten gjennomslag så langt. Vår drift baserer seg derfor utelukkende på prosjektmidler. Dette er en lite gunstig situasjon med tanke på langsiktig drift og utvikling. Vi ønsker derfor at det skapes gode og levedyktige rammevilkår og muligheter for uavhengige initiativer. Det er ofte fra de mindre, uavhengige initiativene at nye praksiser, innovative idéer og nye kunst- og kultur-arenaer oppstår.
 

3: LA KUNST OG KULTUR SPILLE EN ENDA STØRRE ROLLE I SAMFUNNS- OG BYUTVIKLINGEN FOR Å SKAPE BEDRE OFFENTLIGE ROM

Det er en internasjonal trend at kunstnere og kunstprosjekter benyttes som meningsprodusenter i prosesser som berører steds- og byutvikling. Dette ønsker vi at det skal bli mer av frem mot 2038. I utformingen/kravene i offentlige anbud, samt planer og rammevilkår for by- og eiendomsutvikling og turisme kan det i større grad etterspørres kunstnerisk og kulturell aktivitet. Dette er et virkemiddel som kan benyttes strategisk til å utvikle kulturpolitikken. At det offentlige tar dette inn i planleggingen og legger til rette for å utvikle feltet i nye retninger og på innovative måter, vil være en god start og gi viktige signaler for næringen for øvrig; både private og offentlige. 

Kort oppsummert: La kunsten spille en større rolle i samfunns- og byutviklingen. Dyrk også de aktørene som opererer i mellom og utenfor de etablerte institusjonene. 

Vi heier på at kunsten i enda større grad skal bli en viktig del av våre omgivelser. 

mona olsen